شرح وظایف اداره کل هماهنگی امور فرهنگی زائرین

1.  نظارت بر فرآیند مطالعه و تدوین نقشه جامع امور مذهبی استان با بهره گیری از امکانات و بسیج ظرفیتهای استانی
2.  هماهنگی، هدایت میان دستگاه های مرتبط و هدایت جهت ارائه خدمات مناسب به زائرین
3. هماهنگی بمنظور مطالعه و تدوین برنامه های ارائه خدمات به زائرین و بررسی نارساییهای موجود
4.مدیریت فرآیند نظارت و ارزیابی بر فعالیت دستگاههای متولی خدمت رسانی به زائرین
5 .انجام همکاری و تعامل با آستان قدس رضوی
6. برنامه ریزی در خصوص   تجمیع اطلاعات ظرفیت های موجود استان جهت ارائه خدمات به زائرین
7. نظارت بر تدوین استراتژی گردشگری مذهبی به منظور آماده سازی زیرساختهای مناسب برای جذب گردشگران مذهبی
8. تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی جهت امور مربوط به زائرین و پیگیری جذب اعتبارات مصوب
9. هماهنگی و نظارت بر انجام بسترسازی فعالیت بخش خصوصی در ارئه خدمات فرهنگی
10. هماهنگی و مدیریت بر پشتیبانی از برنامه های مناسبتی و هماهنگی با دستگاهای متولی اجرای برنامه ها
11.هماهنگی و نظارت بر ارتباط مستمر با دستگاههای مرتبط با زائرین و سایر مراجع ذیربط
12.ایجاد هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به زائرین و برنامه ریزی جهت برآورد منطقی تعداد زائرین در مناسبتها
13. نظارت بر  اجرای طرح نظرسنجی از زائرین
14. نظارت بر انجام برنامه ریزی به منظور مدون نمودن شاخصهای برآوردهای آماری در ایام مختلف سال بصورت علمی و با همکاری دستگاههای ذی ربط
15. برگزاری جلسات کمیته سیاستگذاری امور زائرین غیر ایرانی
16. مدیریت ، ساماندهی ظرفیتهای مختلف نهادها و دستگاههای اجرایی به منظور اطلاع رسانی و راهنمایی زائرین غیر ایرانی
17.مدیریت و پیگیری اسکان زائرین غیر ایرانی
18. تهیه و تدوین طرح اطلاع رسانی و راهنمایی زائرین غیر ایرانی
19. نظارت و ارزیابی بر فعالیت دستگاه های متولی خدمت رسانی به زائرین
20. نظارت بر حسن اجرای مصوبات و برنامه های ابلاغی به دستگاههای متولی خدمت رسانی به زائرین
 
 
 
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان